Algemene voorwaarden

 

1. Aanbieding en bestelling

Alle aanbiedingen, verkopen en/of leveringen van INFOBEL N.V.-producten en/of diensten zijn aan deze algemene voorwaarden onderworpen, met uitsluiting van deze van de klant. Elke bestelling omvat voor de klant de aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het verzaken aan zijn eigen voorwaarden. Elke afwijking dient schriftelijk meegedeeld te worden en vereist het uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van INFOBEL  N.V. Een bestelling is definitief nadat ze door de directie van INFOBEL N.V. aanvaard is. INFOBEL N.V. is in geval van overmacht vrij van elke verplichting. Alle aanbiedingen, verkopen en/of leveringen van producten en/of diensten uitgaande van een natuurlijke of rechtspersoon die toegankelijk zijn via de INFOBEL N.V. Internet site zijn niet aan deze algemene voorwaarden onderworpen. INFOBEL N.V. maakt op geen enkele wijze deel uit van de met derden afgesloten overeenkomsten in verband met de via zijn internetsite toegankelijke aanbiedingen, verkopen en/of leveringen van producten en/of diensten uitgaande van natuurlijke en of rechtspersonen.

2. Afsluiting van het contract

Alle verkopen of leveringen van producten en/of diensten van INFOBEL N.V. worden geacht in BRUSSEL, BELGIË afgesloten te zijn.

3. Prijs

Alle in de aanbiedingen van INFOBEL N.V. vermelde prijzen worden uitgedrukt in euro, exclusief BTW. Verpakkingskosten, verzendingskosten, belastingen of andere bijbehorende kosten zijn voor rekening van de klant. Deze prijzen werden opgesteld op basis van de op het ogenblik van de bestelling van kracht zijnde de kostprijs. In geval van een stijging van de materieelprijzen en/of van de lonen en/of van andere prijselementen heeft INFOBEL N.V. het recht zijn verkoopprijzen aan te passen.

4. Levering, aanvoer, aanvaarding en ontvangst

De levering, de aanvoer, de aanvaarding en de ontvangst van de producten en/of diensten wordt geacht voor verzending plaats te vinden in de magazijnen van INFOBEL N.V. De producten worden vervoerd voor rekening van de klant, uitgezonderd wanneer de verzending met een transportvoertuig van INFOBEL N.V. gebeurt. De producten worden steeds op risico van de klant vervoerd. De klant mag geen gedeeltelijke leveringen wijzigen. Gebreken in een deel van de levering van de producten en/of diensten geven de klant niet het recht heel de levering te weigeren.

5. Termijnen

De termijnen worden als indicatie gegeven en zullen in de mate van het mogelijke worden nageleefd. Een vertraging in de uitvoering van een bestelling kan voor INFOBEL N.V. geen annulering van de desbetreffende bestellingen tot gevolg hebben, noch aan de klant het recht geven zich elders voor rekening van INFOBEL N.V. te bevoorraden of een schadevergoeding te eisen. De termijnen worden van kracht vanaf de ontvangst van het in de bestelling voorziene voorschot.

6. Klachten

Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht met betrekking tot de facturen, producten of diensten van INFOBEL N.V. binnen acht dagen na de ontvangst- of leveringsdatum schriftelijk overgemaakt te worden.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Tenzij anders overeengekomen dienen de facturen, hetzij voor de levering, hetzij onmiddellijk contant betaald te worden op de maatschappelijke zetel van INFOBEL N.V. in BRUSSEL. In ieder geval zal bij niet-betaling van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van 12 % per jaar dienen betaald te worden. Bovendien worden de facturen die onbetaald blijven van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van 100 euro.
7.2 In geval van producten & diensten met abonnement zal het contract afgesloten worden voor de geselecteerde periode (maandelijks/jaarlijks). Het contract zal automatisch vernieuwd worden voor bijkomende periodes (maandelijks/jaarlijks) tenzij de klant het contract opzegt voor het einde van de overeenkomst.

8. Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven de eigendom van INFOBEL N.V. tot de volledige betaling van de verkooprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behoudt INFOBEL N.V. de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkooprijs. Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben. Bovendien verleent de klant het recht op elk ogenblik het geleverde materieel terug te nemen, ongeacht de plaats waar het zich bevindt en verleent hij aan de verkoper toegang tot de door de koper betrokken ruimten.

9. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alleen de Hoven en Rechtbanken van BRUSSEL zijn bevoegd in geval van geschillen. INFOBEL N.V. behoudt nochtans het recht zijn klanten te vervolgen voor alle andere bevoegde rechtbanken. Het Belgisch recht is toepasselijk op betrekkingen tussen partijen.

10. Annulering

De annulering van een bestelling is slechts mogelijk mits het akkoord van INFOBEL N.V. In geval van annulering zal de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 50% van de prijs van de bestelling (B.T.W. inbegrepen), behouders het recht van INFOBEL N.V. een hogere schadevergoeding te eisen indien kan aangetoond worden dat de schade groter is.

11. Industriële/intellectuele eigendom

INFOBEL N.V. en/of zijn leveranciers zijn de enige eigenaars van alle basis- en toepassingssoftware. Deze software zal uitsluitend voor eigen rekening door de klant gebruikt worden onder licentie en voor interne doeleinden. Het is bijgevolg aan de klant strikt verboden deze software, op welke manier ook, noch tegen betaling noch gratis, aan derden over te dragen, of er kopieën van te maken, behalve indien dit om veiligheidsredenen nodig zou blijken. In geval van inbreuk op de bovenvermelde verplichtingen, behoudt INFOBEL N. V. zich het recht voor, om, zonder vooropzegging, het contract te verbreken en elke aanvullende ondersteuning stop te zetten, zonder afbreuk te doen aan schadevergoedingen, of om de door de leveranciers van INFOBEL N.V. of de houders van industriële/intellectuele eigendomsrechten geëiste schadevergoedingen door te berekenen.

12. Persoonlijke gegevens

De klant geeft INFOBEL S.A. toestemming om de op hem betrekking hebbende facturatiegegevens te gebruiken om producten en diensten aan te bieden die aan zijn behoeften zouden kunnen beantwoorden. Is de klant een natuurlijke persoon, dan heeft hij het recht om op elk moment zijn gegevens te raadplegen en zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens, tenzij de verwerking ervan noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract of voortvloeit uit een wettelijke verplichting. De klant heeft het recht om foutieve, onvolledige of irrelevante gegevens te corrigeren, aan te vullen of te schrapen. Daartoe richt hij zijn aanvraag tot het adres dpo@infobelpro.com of tot het postadres Sint-Jobsesteenweg 506, 1180 Brussel, België. De gegevens worden bijgehouden zolang ze niet het voorwerp uitmaken van een intrekking of een update. Is de klant een natuurlijke persoon, dan heeft hij het recht om over zijn gegevens een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) of elke andere controleautoriteit die bevoegd is krachtens Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

13. Aansprakelijkheid

In geval van een klacht binnen de in artikel 6 vermelde termijn, blijft de aansprakelijkheid van INFOBEL N.V. beperkt tot de herstelling van het product en/of dienst of, wanneer zulk een reparatie onmogelijk blijkt, tot de vervanging door een gelijkaardig product of tot de terugbetaling van de aankoopprijs. INFOBEL N.V. zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor de onrechtstreekse gevolgen voortvloeiend uit de onbeschikbaarheid van een product en/of dienst ten gevolge van gebreken in dit product en/of dienst. Bovendien verbindt de klant zich er, in het kader van de verkoop van producten of diensten die persoonsgegevens omvatten, toe om de beschikkingen van Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven. INFOBEL N.V. kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van die gegevens en de klant draagt de volledige verantwoordelijkheid en de gevolgen van dat gebruik in het geval van bezwaar of klacht.

Get in touch