Dit beleid is opgesteld door Kapitol NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1180 Ukkel, Sint-Jobsesteenweg 506, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0453.604.761, e-mailformulier : dpo.kapitol.com (hierna genoemd "de Vennootschap", "wij", "we", "onze", "ons").

We besteden bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens, die we verwerken in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna "AVG") en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Deze verklaring beschrijft de maatregelen die zijn genomen voor het beheer van uw persoonsgegevens en uw rechten als betrokkene.

De verklaring kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, met name om te voldoen aan regelgevende, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. Wij nodigen u uit om de verklaring regelmatig te raadplegen (laatst bijgewerkt op 15 maart 2023).

Tot slot verwijzen wij u voor onze website naar het cookiebeleid door op deze link te klikken: Algemene voorwaarden

1. Definities

Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "gegevens" genoemd).

Onderneming: elke natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefent, elke rechtspersoon of elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid.

Particuliere persoon: een natuurlijk persoon die zich onderscheidt van een rechtspersoon en die niet handelt in het kader van zijn of haar beroepsactiviteit.

Eindgebruiker: iedere persoon tot wie de telefoongidsdiensten en de informatie op de website www.infobelpro.com gericht is en die gebruikmaakt van de telefoongidsdiensten en informatiediensten die toegankelijk zijn op deze website en elke andere domeinnaam die toebehoort aan Kapitol SA, in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Waarom verwerken we uw gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden op een van de wettelijke grondslagen die door de AVG worden bepaald.

Informatie over de verschillende soorten verwerkingen, het doel ervan en de rechtsgrond is te vinden door op deze link te klikken : Finaliteit rechtmatigheid

3. Welke gegevens worden verzameld en verwerkt?

We verzamelen alleen gegevens die relevant zijn en beperkt blijven tot wat strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wij verzamelen of verwerken geen gevoelige gegevens.

Afhankelijk van het doel wordt de gegevensverzameling op een andere manier uitgevoerd.

Wij verwerken geen/niet langer gegevens van personen die een geheim telefoonnummer hebben aangevraagd of die hebben verzocht om verwijdering van hun gegevens.

Informatie over de manier waarop de gegevens worden verzameld en verwerkt kan worden opgevraagd door op deze link te klikken : Gegevensverzameling

4. Worden uw gegevens openbaar gemaakt of gedeeld met derden?

Naast het commercialiseren van gegevens voor onze klanten en partners, zijn de gegevens toegankelijk voor mensen die lid zijn van ons team, of optreden als medewerkers, indien van toepassing, voor onze advocaten of technische adviseurs, of voor bankorganisaties, voor zover strikt noodzakelijk.

We zullen waarschijnlijk ook uw gegevens doorgeven:

 1. op verzoek van een gerechtelijke of administratieve gerechtelijke autoriteit of van rechterlijke ambtenaren; of
 2. te goeder trouw wanneer een dergelijke actie vereist is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving;
 3. om onze rechten of die van andere gebruikers van onze diensten te beschermen en te verdedigen.

Het is ook mogelijk dat wij onze dienstverleners, die als "onderaannemers" in de zin van de wetgeving worden gekwalificeerd, toegang moeten verlenen tot bepaalde gegevens voor zover dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten. Informatie over de categorieën van dienstverleners waaraan uw gegevens mogen worden overgedragen, kunt u hier opvragen door op deze link te klikken : Dienstverlener

Onder alle omstandigheden zorgen wij voor de bescherming van uw gegevens door middel van overeenkomsten die de vertrouwelijkheid garanderen.

Om redenen van veiligheid en bescherming van onze bedrijfsgeheimen wordt de identiteit van onze onderaannemers, klanten en partners pas op eerste verzoek meegedeeld aan personen die hun identiteit kunnen bewijzen, en dit zo snel mogelijk. Hiertoe kunt u ons uw aanvraag sturen via het formulier: dpo.kapitol.com

5. Dragen wij uw gegevens over buiten de Europese Unie?

Sommige van de klanten en partners aan wie wij gegevens overdragen, zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Om redenen van veiligheid en bescherming van onze bedrijfsgeheimen wordt de identiteit van deze klanten enkel meegedeeld aan personen die hun identiteit kunnen bewijzen, en dit zo snel mogelijk, op eerste verzoek. Hiertoe kunt u ons uw aanvraag sturen via het formulier: dpo.kapitol.com

In ieder geval dragen we alleen gegevens door over naar land buiten de Europese Unie als, en alleen als:

 • De Europese Commissie een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd heeft waarin wordt erkend dat het betrokken land een passend beschermingsniveau heeft dat gelijkwaardig is aan het niveau waarin de Europese wetgeving voorziet, of wanneer
 • De ontvanger van de overdracht heeft er uitdrukkelijk mee ingestemd heeft zich te houden aan de door de Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Wij willen u er echter op wijzen dat de gegevens die op de website www.infobelpro.com en elke andere domeinnaam die toebehoort aan Kapitol SA worden gepubliceerd, in het kader van onze activiteiten m.b.t. onze telefoongidsen door de eindgebruikers wereldwijd kunnen worden geraadpleegd.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

De bewaartermijn varieert naar gelang de doeleinden van de verwerking van uw gegevens en naar gelang de eventuele wettelijke verplichtingen tot bewaring. Informatie over hoe lang de gegevens worden bewaard, afhankelijk van het type verwerking, is beschikbaar door op deze link te klikken : Looptijd

7. Wat zijn uw rechten en hoe oefent u ze uit?

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om toegang te vragen tot uw gegevens, inclusief het recht om te weten of wij uw gegevens al dan niet verwerken;
 • Het recht om een kopie van de verwerkte gegevens te verkrijgen in het formaat waarin wij deze bewaren;
 • Het recht om rectificatie van verwerkte gegevens te vragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder voor verwerking op basis van uw toestemming of op basis van ons legitiem belang. Er bestaan echter bepaalde uitzonderingen als onderdeel van onze missie van algemeen belang om de levering van een telefoongidsdienst te garanderen.
 • Het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken in de volgende gevallen:
  • Indien u de juistheid van deze gegevens betwist, in afwachting van de beoordeling van de betreffende belangen, voordat u het recht uitoefent om bezwaar te maken tegen de verwerking van sommige van uw persoonsgegevens
  • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens onrechtmatig is, maar u toch geen gebruik wenst te maken van uw recht om de gegevens te laten verwijderen.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nodig heeft in verband met een juridische procedure.
 • Het recht op het wissen van verwerkte gegevens. Dit recht is echter niet absoluut en wij kunnen er niet naar handelen als een wettelijke verplichting ons verplicht om uw gegevens te verwerken, als wij een contractuele verplichting jegens u hebben of als onze legitieme belangen of de legitieme belangen van derden prevaleren.
 • Het recht op de overdraagbaarheid van de verwerkte gegevens, d.w.z. de door ons verwerkte persoonsgegevens opvragen of doorgeven aan een door u aangewezen derde partij, voor uw persoonlijk gebruik, in het formaat waarin wij deze bewaren.
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
  Persstraat, 35, 1000 Brussel
  Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
  Fax: +32 (0)2 274 48 35
  E-mail: contact@apd-gba.be

  Voor meer informatie over klachten en mogelijke rechtsmiddelen kunt u terecht op het volgende adres van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen.

 

U kunt uw rechten uitoefenen of vragen stellen over de uitoefening van uw rechten door het formulier in te vullen dat u kunt vinden op de pagina dpo.kapitol.com, of door ons een brief te sturen naar het volgende adres:

DPO – KAPITOL S.A.
Sint-Jobsesteenweg 506
1180 BRUSSELS (België)

Elke verzending van gewone post of verzoek via het webformulier moet vergezeld gaan van een kopie van een identiteitsbewijs en, voor verzoeken van rechtspersonen, een bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die dit verzoek verstuurt.

Wij zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk een maand na ontvangst, op uw verzoek reageren.

Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van uw aanvraag of het aantal aanvragen dat wij van anderen ontvangen, kan deze periode met twee maanden worden verlengd. In dit geval zullen wij u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek op de hoogte stellen van deze verlenging.

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verwijdering van gegevens die worden weergegeven op andere websites of computermedia waaraan wij geen gegevens verstrekken. Het is aan u om rechtstreeks contact op te nemen met de eigenaar van de betreffende sites.

Bovendien kunnen we niet verplicht worden om te reageren op e-mails of post die naar andere dan de in dit Privacybeleid vermelde adressen worden gestuurd.

8. Wat is het toepasselijke recht en de bevoegde jurisdictie?

Dit beleid wordt beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van alle andere rechten.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit beleid valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Finaliteit rechtmatigheid

.
Behandelingen Doel van het gebruik Rechtsgrondslag van de verwerking
Beheer van telefoongidsen voor particulieren en bedrijven Wij verwerken uw gegevens om de eindgebruiker te voorzien van adres- en informatiediensten
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen
Tijdens de jaren 1992 tot 2015 hebben we in het kader van het beheer van de directoryservice voor particulieren en bedrijven telefoongidsen op cd-rom en dvd-rom op de markt gebracht. We bewaren onverkochte items voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden. Voor deze doeleinden staan we waarschijnlijk toe dat ze worden bekeken of doorgegeven aan derden, dat wil zeggen met name:
  1. op verzoek van een gerechtelijke, rechterlijke of administratieve instantie
  2. op verzoek van een notarieel kantoor
  3. in de context van zoekopdrachten naar slapende eigenschappen
  4. in het kader van familie historisch onderzoek
  5. in de context van historische statistische analyses
  6. als onderdeel van technologische of wetenschappelijke analyses van historische aard
  7. in het kader van het behoud van copyright en intellectueel eigendom van Kapitol S.A. met betrekking tot de computercode en artistieke creaties in de bewerkte software.
In het kader van telefoongidsen voor particulieren verwerken wij gegevens uit telefoongidsen verkregen van uw operatoren op basis van uw toestemming, overeenkomstig artikel 6.1.a) van de GDPR.
Uw toestemming voor dit soort verwerking is rechtstreeks aan uw operatoren gegeven*.
In het kader van telefoongidsen voor bedrijven is een dergelijke verwerking noodzakelijk om te voldoen aan onze legitieme belangen en de legitieme belangen van de eindgebruikers, in overeenstemming met artikel 6.1(f) van de AVG, zodra we dit belang hebben afgewogen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden door uw rekening te houden met uw redelijke verwachtingen
De verwerking van gegevens voor archivering in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden is verenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden onder artikel 5.1.b) van de AVG.

* Telefoonoperatoren zijn verplicht de gegevens van hun abonnees mee te delen aan de ondernemingen die officiële telefoongidsen publiceren, waarvan KAPITOL deel uitmaakt, zoals bepaald in de Europese richtlijnen 2002/58/EG van 12 juli 2002 en (EU) 2018/1972 van 11 december 2018, en in artikel 45, §2, van de Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Beheer van contractuele en precontractuele relaties Wij verwerken uw gegevens om de overeenkomst(en) die wij met u hebben afgesloten uit te voeren en om u te voorzien van informatie over onze diensten en prestaties
Wij kunnen uw gegevens ook gebruiken om onze diensten aan te bieden en te promoten en/of u informatie te sturen over diensten die vergelijkbaar zijn met de diensten die wij al aan u leveren
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen
In overeenstemming met artikel 6.1(b) van de AVG is deze verwerking noodzakelijk voor precontractuele maatregelen en de uitvoering van onze contractuele verplichtingen ten opzichte van u
Wat de promotie van onze diensten betreft, is de verwerking in ons legitiem belang, mits wij dit belang hebben afgewogen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden door rekening te houden met uw redelijke verwachtingen, in overeenstemming met artikel 6.1(f) van de AVG
Beheer van onze communicatie Wij verwerken uw gegevens om te kunnen reageren op de aanvragen en/of vragen die u ons stuurt, met name via het contactformulier op de site Infobel.com of via interne aanvragen. Bijvoorbeeld: vragen over onze diensten, verzoeken om toegang tot persoonlijke gegevens, het versturen van cv's, enz Deze verwerking is noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, in overeenstemming met artikel 6.1(b) en 6.1(c) van de AVG
Beheer van geschillen Wij kunnen uw gegevens gebruiken om onze belangen (of die van derden) te verdedigen in gerechtelijke procedures in het kader van onze bestaande of potentiële toekomstige relatie Deze verwerking valt onder ons legitiem belang, in overeenstemming met artikel 6.1(f) van de AVG
Indien er gebruik wordt gemaakt van gevoelige gegevens, zijn wij gemachtigd om dit te doen in overeenstemming met artikel 9 §2 van de AVG
U kunt echter geen bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen
Beheer van leveranciersrelaties Wij verwerken uw gegevens om onze contractuele verplichtingen tegenover u of uw bedrijf na te komen Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze contractuele verplichtingen overeenkomstig artikel 6.1(b), van de AVG
Beheer van de gegevensoverdracht naar onze partners Wij verwerken en dragen uw gegevens over naar onze partners die gespecialiseerd zijn in contactbeheer
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen
We verwerken uw gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1(f), op basis van ons legitiem belang, zodra wij dit belang en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden hebben afgewogen tegen uw redelijke verwachtingen
Beheer van de doorverkoop van databases aan onze klanten voor direct marketingdoeleinden Wij verwerken de gegevens met het oog op het uitvoeren van onze professionele activiteit bestaande uit het commercialiseren van gegevens voor marketing- of directmarketingdoeleinden. Deze gegevens kunnen worden verrijkt met statistieken
U kunt bezwaar maken tegen deze verwerking door contact met ons op te nemen
Afhankelijk van de bron en de aard van de gegevens is de rechtsgrondslag verschillend
Wij verwerken gegevens uit telefoongidsen en verkregen van uw telefoonmaatschappijen op basis van uw toestemming, in overeenstemming met artikel 6.1(a) van de AVG
In andere gevallen verwerken wij uw gegevens, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6.1(f), op basis van ons legitiem belang, mits wij dit belang hebben afgewogen tegen uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden door uw redelijke verwachtingen te onderzoeken

Gegevensverzameling

.
Behandelingen Aard van de verzamelde en verwerkte gegevens Verzamelmethoden
Beheer van telefoongidsen voor particulieren en bedrijven Voor particulieren:
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres)
Voor bedrijven:
Identificatiegegevens (naam, voornaam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, BTW-nummer), elektronische contactgegevens (e-mailadres), geolokalisatie, financiële informatie en identiteit van de beheerder(s)
Voor particulieren:
De gegevens worden doorgegeven door de telefoonmaatschappijen *
Voor bedrijven:
De gegevens worden doorgegeven door telefoonmaatschappijen *, door onze leveranciers, verzameld uit openbare bronnen of rechtstreeks bij u verzameld
De financiële informatie is afkomstig van Dun & Bradstreet Belgium

* De telefoonmaatschappijen zijn verplicht hun abonneegegevens mee te delen aan bedrijven die officiële telefoongidsen publiceren, waarvan KAPITOL deel uitmaakt, zoals bepaald in de Europese richtlijnen 2002/58/EC van 12 juli 2002 en (EU) 2018/1972 van 11 december 2018, en door artikel 45, §2 van de Belgische wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie
Beheer van contractuele en precontractuele relaties Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam, enz.)
Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)
Rechtstreeks van u
Verzameld uit publieke bronnen
Door een derde partij die u aanbeveelt
Beheer van onze communicatie Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, enz.)
Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)
In het specifieke geval van toezending van een cv: persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, geboortedatum, land, taal) en beroepskenmerken (beroep, diploma, carrière, enz.), foto
Rechtstreeks van u
Beheer van geschillen Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, nationaal registratienummer, bedrijfsnummer, enz.) en elektronische gegevens (e-mailadres)
Financiële gegevens (rekeningnummer, enz.)
Alle gegevens die nodig zijn om onze belangen in de rechtbank te verdedigen
De gegevens worden doorgegeven door telefoonmaatschappijen, door onze leveranciers, verzameld uit openbare bronnen of rechtstreeks bij u verzameld
De financiële informatie is afkomstig van Dun & Bradstreet Belgium
Beheer van leveranciersrelaties Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer, ordernummer, enz.)
Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)
Financiële gegevens (rekeningnummer, enz.)
Rechtstreeks van u
Beheer van de gegevensoverdracht naar onze partners Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres, telefoonnummer)
Elektronische identificatiegegevens (e-mailadres)
Algemene niet-nominatieve statistische gegevens
De gegevens worden doorgegeven door telefoonmaatschappijen, door onze leveranciers, verzameld uit openbare bronnen of rechtstreeks bij u verzameld
Beheer van de doorverkoop van databases aan onze klanten voor direct marketingdoeleinden Identificatiegegevens (naam, voornaam/bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, BTW-nummer), elektronische contactgegevens (e-mailadres), geolokalisatie, financiële informatie en identiteit van de beheerder(s)
Algemene niet-nominatieve statistische gegevens
De gegevens worden doorgegeven door telefoonmaatschappijen, door onze leveranciers, verzameld uit openbare bronnen of rechtstreeks bij u verzameld

Dienstverlener

.
Categorie van dienstverleners Naam van de dienstverlener Locatie
Aanbieders van e-mailoplossingen Op eerste verzoek In Europa
Aanbieders van postoplossingen Op eerste verzoek In Europa
Aanbieders van IT-oplossingen en onderhoud van infrastructuur en systemen Op eerste verzoek In Europa
Sociale netwerken Op eerste verzoek In Europa
Hosting / cloud-serviceproviders Op eerste verzoek In Europa
Advocaten en juridische dienstverleners Op eerste verzoek In Europa
Accountants en financiële dienstverleners Op eerste verzoek In Europa
Communicatie-instrumenten, telefoondienstverleners Op eerste verzoek In Europa
Banken Op eerste verzoek In Europa

Looptijd

.
Behandeling Duur
Beheer van telefoongidsen voor particulieren en bedrijven De gegevens die in het kader van onze telefoongidsdienst worden verwerkt, worden samen met uw telefoonmaatschappijen bijgewerkt en gebruikt onder de voorwaarden en binnen de termijnen die zijn vastgelegd in het contract dat ons aan hen bindt. Tijdens deze periode worden ze gebruikt, zolang u hier geen bezwaar tegen maakt bij uw telefoonmaatschappij of bij onze diensten om onze opdracht in het kader van de telefoongidsdienst uit te voeren. Nadat ze zijn bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd uit de telefoongids, worden ze echter gedurende 2 jaar gearchiveerd met het oog op bewijs, om onze belangen te verdedigen in de context van een mogelijk geschil.
Voor gegevens op cd-rom / dvd-rom die worden bewaard voor archiveringsdoeleinden, worden alle onverkochte items bewaard tot de liquidatie van Kapitol S.A.
Beheer van contractuele en precontractuele relaties De bewaartermijn van de gegevens is maximaal 3 jaar vanaf onze laatste interactie of het einde van de zakelijke relatie, behalve in het geval van een geschil
Beheer van onze communicatie De bewaartermijn is 3 jaar vanaf onze laatste interactie
Beheer van geschillen De gegevens worden gewist zodra de overeenkomst tussen de partijen of de gerechtelijke beslissing volledig is uitgevoerd
Beheer van onze leveranciers De bewaartermijn van de gegevens is maximaal 3 jaar vanaf onze laatste interactie of het einde van de zakelijke relatie, behalve in het geval van een geschil
Beheer van de gegevensoverdracht naar onze partners De gegevens worden bewaard tot 2 jaar nadat ze zijn bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd uit de database die KAPITOL aan haar partners heeft verkocht. In ieder geval mogen de gegevens niet langer dan 20 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop de toestemming voor deze vorm van verwerking is verkregen (tenzij anders contractueel bepaald)
Beheer van de doorverkoop van databases aan onze klanten voor direct marketingdoeleinden De gegevens worden bewaard tot 2 jaar nadat ze zijn bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd uit de database die KAPITOL aan haar klanten heeft verkocht. In ieder geval mogen de gegevens niet langer dan 20 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf de datum waarop de toestemming voor deze vorm van verwerking is verkregen (tenzij anders contractueel bepaald)
Get in touch