Gebruiksvoorwaarden

Inleiding:

Wanneer u deze Site gebruikt en/of raadpleegt betekent dit, automatisch
en onvoorwaardelijk, dat u volledig akkoord gaat met al deze gebruiksvoorwaarden. Kapitol nv behoudt zich het recht voor op ieder ogenblik deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding. Daarom raden wij u aan ze regelmatig te raadplegen. U verbindt zich ertoe de goede werking van de sites niet te verstoren of trachten te verstoren.

Aansprakelijkheid :

De informatie en gegevens op de Site worden louter meegedeeld ter informatie. Kapitol nv aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van fouten, onjuistheden of weglatingen in de informatie. Kapitol geeft geen enkele garantie met betrekking tot een permanente, ononderbroken of risicoloze toegang tot zijn diensten. De werking van de Site kan verstoord worden door tal van factoren waarover Kapitol nv geen controle heeft of door gevallen van overmacht, waarvoor Kapitol nv geen aansprakelijkheid aanvaardt. De website van Kapitol nv en diens diensten worden aangeboden in de staat zoals u ze aantreft. Bijgevolg sluit Kapitol nv, binnen de door de wet toegestane beperkingen, alle garanties, voorwaarden of andere bepalingen uit, met inbegrip van voorwaarden van kennis en toegang van de dienst.

Over het algemeen kan Kapitol nv niet aansprakelijk gesteld worden in geval van technische problemen van welke aard ook die het gebruik van zijn Site beïnvloeden. Kapitol nv behoudt zich de mogelijkheid voor om heel of een deel van de site te wijzigen, tijdelijk te onderbreken of permanent te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder vergoeding. Zij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden indien de gebruikers schade lijden als gevolg van een wijziging, onderbreking, opschorting of opheffing van haar Site. Indien Kapitol nv links zou plaatsen naar andere sites, dan kan Kapitol nv niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.

Behoudens de wettelijke en regelgevende bepalingen kan Kapitol nv niet aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade, zoals maar niet beperkt tot verlies van winst, klanten, gegevens of immateriële goederen die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik of het onmogelijke gebruik van de Site, en meer in het algemeen, iedere gebeurtenis die verband houdt met de Site en/of iedere site van derden. Kapitol nv kan in het bijzonder niet aansprakelijk gesteld worden bij het volledig of gedeeltelijk hacken van de Site en voor de schade die u of een derde hierdoor zou kunnen lijden.

Intellectuele eigendom :

Kapitol nv en/of haar partners zijn de exclusieve houders van alle intellectuele eigendomsrechten in verband met de structuur en de inhoud van de site http://corporate.infobel.com/  en dit over de hele wereld. De inhoud (teksten en foto's) van de site http://corporate.infobel.com/ is beschermd door de nationale en internationale regelgeving inzake het auteursrecht en de rechtsbescherming van databases. Iedere, volledige of gedeeltelijke, reproductie, iedere mededeling aan het publiek of iedere verspreiding of commercialisering van de inhoud van deze site, in welke vorm ook, is verboden, behalve indien de gereproduceerde informatie uitsluitend bestemd is voor een strikt persoonlijk gebruik Geen enkel deel van deze site mag gereproduceerd, overgedragen of geregistreerd worden op een andere website of in enigerlei andere vorm van een elektronisch systeem, zonder voorafgaande toestemming, met uitzondering van de indexering en de updating van de zoekmachines of gelijkaardige diensten die het gebruik van de website sturen.

Iedere extractie en/of ieder hergebruik van heel of een kwalitatief of kwantitatief wezenlijk deel van de inhoud van de database van Kapitol nv is verboden. Bovendien is een extractie en/of een hergebruik van nietwezenlijke delen van de inhoud van de database van Kapitol niet toegestaan wanneer ze in strijd zijn met een normaal gebruik van de database van Kapitol en zij een ongerechtvaardigd nadeel berokkenen aan diens wettige belangen.

Onverminderd het gebruik van andere rechtsmiddelen behoudt Kapitol nv zich het recht voor haar diensten te beperken, op te schorten of te beëindigen; de toegang tot haar website te verbieden; gehoste inhoud later te publiceren of te verwijderen; en technische en wettelijke maatregelen te nemen om te verhinderen dat gebruikers toegang hebben  tot haar sites, indien zij van oordeel is dat hun handelingen tot problemen leiden, ze een partij aansprakelijk kunnen stellen of ze in strijd zijn met de letter of de geest van de gebruiksvoorwaarden.

Alle overtredingen van de voornoemde bepalingen stellen de overtreder bloot aan gerechtelijke, burgerrechtelijke en strafrechtelijke vervolgingen.

Links en hyperlinks

Iedere hyperlink tussen uw eigen site en die van Kapitol nv moet uitdrukkelijk en vooraf goedgekeurd worden door Kapitol nv

Persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens in verband met deze site is onderworpen aan de (EU) Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “GDPR”) en de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

In voorkomend geval en om te beantwoorden aan de wettelijke belangen van KAPITOL N.V. en/of omdat de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of een contract dat u afgesloten heeft met KAPITOL N.V. (artikelen 6(1)(b), (c), en (f) van de GDPR) kan ieder persoonlijk gegeven dat naar onze site gestuurd of door onze site verstuurd wordt bewaard worden in de database van Kapitol nv om mededelingen aan u te kunnen doen. We kunnen uw gegevens ook verwerken voor marketingdoeleinden en om u onze producten en diensten voor te stellen. Uw persoonsgegevens zullen niet verstrekt worden aan derden.

De gegevens worden bijgehouden zolang ze niet ingetrokken of geüpdatet worden.

Elke natuurlijke persoon die zijn identiteit aantoont, heeft het recht op een kopie van zijn gegevens en kan informatie opvragen over de verwerking van zijn gegevens en de rechten waarover hij beschikt. Hij heeft het recht op gratis rechtzetting van alle gegevens waarvoor hij onjuistheden vaststelt en hij mag zich verzetten tegen de volledige of gedeeltelijke verwerking van zijn gegevens. Hij heeft het recht om gratis te vragen om ze te verwijderen, op voorwaarde dat de wettelijke en gebiedende doelstellingen van KAPITOL N.V. niet de overhand hebben.

Aanvragen inzake persoonsgegevens moeten worden geformuleerd middels de volgende procedures:

  1. Per fax op het nummer +32 2 379 29 88 of per e-mail op het adres dpo@infobel.com. De aanvraag moet verplicht vergezeld worden van een kopie van een identiteitsbewijs en voor aanvragen van rechtspersonen van een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die de aanvraag doet.
  2. Per post (zie adres hieronder) vergezeld van een kopie van een identiteitsbewijs en voor aanvragen van rechtspersonen van een bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de persoon die de aanvraag doet.

    DPO – KAPITOL N.V.
    Sint-Jobsesteenweg 506
    1180 Brussel (België)

Elke persoon heeft het recht om een klacht in te dienen inzake zijn persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (bevoegde Belgische instantie inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ ) of bij elke andere bevoegde controle-instantie krachtens de GDPR.

Gebruik van cookies

Onze site kan cookies bevatten. Een cookie is een klein bestand dat door onze server verstuurd wordt en dat op de harde schijf van uw computer bewaard wordt. Het bewaart het spoor van de bezochte site en bevat een aantal gegevens in verband met dit bezoek, zoals de gebruikte taal, de weergavemodus (mobiel of op een computer) en de geografische lokalisatie van de gebruiker. We houden ook de gebruikersnaam bij van de gebruikers die een account hebben en zich op dat account inloggen. Onze cookies dienen in de eerste plaats om deze site goed te doen werken en om statistieken te maken. De verwerking van de gegevens die aan de hand van cookies verzameld werden, streven dan ook de wettelijke belangen van KAPITOL N.V. na volgens artikel 6(1)(f) van de GDPR.

De gegevens die bijgehouden worden met behulp van cookies worden enkel tijdens de duur van de lopende sessie bijgehouden, met uitzondering van de gegevens die voor de statistieken gebruikt worden.

Om diensten te kunnen verlenen aan KAPITOL N.V. kunnen andere entiteiten cookies gebruiken op deze site. Elke natuurlijke persoon die zijn identiteit aantoont kan een lijst met die entiteiten raadplegen. Het cookiebeleid van die derde partijen kan op hun eigen website geraadpleegd worden.

Wij hebben adequate veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd tegen het verlies, het misbruik of de verandering van de eventueel op onze site ontvangen gegevens.

Toepasselijk recht - geschillen

De Site is onderworpen aan het Belgisch recht en in geval van een geschil zullen de partijen alles in het werk stellen om hun geschil in der minne te regelen. Indien de onderhandelingen zonder resultaat blijven, zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd. Indien de wetgeving betreffende het taalgebruik in administratie en gerechtelijke zaken dit toestaat, kiezen de partijen de Franse taal voor iedere bemiddeling of administratie of gerechtelijke procedure.

Gegevens

Kapitol nv
Ondernemingsnr.: 0453.604.761
Sint-Jobstesteenweg 506
1180 Ukkel
Tel. : + 32 2 379 29 40
Fax: + 32 2 379 29 88
E-mail: info@infobel.com

Get in touch