BlogPage_left_illu_v1
BlogPage_right_illu_v1

Gegevensnauwkeurigheid in 2024: Definitie, voorbeelden en best practices

Publicatie : 14.03.24 • Lezen :

Stelt u zich eens voor dat u zich ziek voelt en naar het ziekenhuis bent gegaan om naar een dokter te gaan. De dokter die u behandelt is een junkie en is high van de drugs.

Wilt u zijn oordeel of recept vertrouwen?  

Of u loopt een restaurant binnen en bestelt een kop koffie. De serveerster kwam terug met een grote pizza met een fles cola in plaats van de koffie die u had besteld, omdat ze uw bestelling voor iemand anders aanzag.

Hoe vergezocht en onrealistisch dit ook klinkt, het is hetzelfde resultaat dat u krijgt als uw gegevens onnauwkeurig zijn of niet elk element bevatten dat de nauwkeurigheid van gegevens garandeert.

Nauwkeurigheid van gegevens is niet alleen een maatstaf voor juistheid, maar een weerspiegeling van de echte scenario's die gegevens in de echte wereld moeten weergeven. 

Het bereiken van een dergelijk niveau van nauwkeurigheid vereist zorgvuldige processen in de gehele levenscyclus van gegevens, waarbij een balans wordt gevonden tussen foutloze informatie en de geschiktheid van gegevensverzameling, onderhoud en gebruik. 

Dit artikel categoriseert gegevensnauwkeurigheid in verschillende soorten, zoals geldigheid, volledigheid, consistentie en meer, en illustreert de complexe aard van wat gegevens nauwkeurig maakt.

data_accuracy

Definitie van nauwkeurigheid van gegevens

Nauwkeurigheid van gegevens verwijst naar de mate waarin gegevens de werkelijke situatie die ze geacht worden weer te geven, correct weerspiegelen. Dit betekent dat gegevens nauwkeurig, correct en vrij van fouten of vervormingen moeten zijn, ongeacht hoe de gegevens verzameld, geregistreerd of verwerkt zijn. 

De nauwkeurigheid van gegevens is belangrijk om weloverwogen beslissingen te nemen, betrouwbare analyses uit te voeren en de integriteit van gegevensgestuurde processen te handhaven.

Praktisch gezien moeten nauwkeurige gegevens de hoeveelheden of feiten weergeven die ze verondersteld worden te beschrijven, zonder afwijkingen, weglatingen of verkeerde informatie. 

Het bereiken van een hoge gegevensnauwkeurigheid vereist vaak strikte praktijken voor het verzamelen, valideren en onderhouden van gegevens, inclusief foutcontrole en kwaliteitscontrole.

Typen gegevensnauwkeurigheid

Wanneer we het hebben over nauwkeurigheid van gegevens, moeten we ons net wijd en breed uitwerpen, want het concept van nauwkeurigheid van gegevens omvat verschillende toepassingsgebieden, elk gericht op een ander aspect van de kwaliteit van de gegevens en geschiktheid voor gebruik. 

Laten we eens kijken naar enkele van de belangrijkste soorten nauwkeurigheid van gegevens:

 1. Validiteit
  Validiteit verwijst naar de mate waarin de gegevens voldoen aan gedefinieerde bedrijfsregels, normen of specifieke criteria.
 2. Completeness
  Completeness gaat over het garanderen dat alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn. Ontbrekende waarden kunnen de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens aanzienlijk beïnvloeden.
 3. Consistentie
  Deze dimensie controleert of de gegevens zichzelf niet tegenspreken binnen de dataset of tussen datasets. Consistentie is van vitaal belang voor het handhaven van de integriteit van relaties binnen de gegevens, zoals ervoor zorgen dat dezelfde gebruiker niet met verschillende geboortedata voorkomt in verschillende tabellen of databases.
 4. Timeliness
  Timeliness meet of de gegevens up-to-date en beschikbaar zijn wanneer ze nodig zijn. Gegevens kunnen hun waarde verliezen als ze niet op tijd beschikbaar zijn voor het beoogde gebruik.
 5. Uniek
  Uniek zorgt ervoor dat elke gegevensrecord uniek is en dat er geen duplicaten in de dataset zijn. Duplicaten kunnen leiden tot te hoge tellingen of een verkeerde interpretatie van de gegevens.
 6. Betrouwbaarheid
  Betrouwbaarheid heeft betrekking op de mate waarin gegevens consistent en correct zijn voor meerdere bronnen en in de loop van de tijd. U kunt op betrouwbare gegevens vertrouwen om cruciale beslissingen te nemen.
 7. Precisie
  Precisie heeft betrekking op het detailniveau van de gegevens. Hogere precisie betekent meer gedetailleerde en exacte gegevens.

Elk type gegevensnauwkeurigheid speelt een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat gegevens voldoen aan de kwaliteitsnormen die vereist zijn voor het beoogde gebruik ervan. Onnauwkeurige gegevens kunnen leiden tot onjuiste beslissingen, inefficiëntie en een gebrek aan vertrouwen in de gegevenssystemen. Daarom is het een must om rigoureus gegevensbeheer en kwaliteitscontrole te implementeren.

bulb2

Wat bepaalt de nauwkeurigheid en volledigheid van organisatiegegevens

Wanneer we het hebben over de nauwkeurigheid van gegevens, zijn er verschillende sleutelfactoren die de nauwkeurigheid en volledigheid van gegevens beïnvloeden. Deze elementen zijn samen zeer fundamenteel en hebben invloed op de kwaliteit ervan en dus op de betrouwbaarheid van de inzichten die eruit worden verkregen. Enkele van deze factoren zijn:

Gegevensverzamelingsmethoden

De technieken die gebruikt worden bij het verzamelen van gegevens spelen een cruciale rol in de uiteindelijke kwaliteit ervan. 

Precisie bij het verzamelen van gegevens - of dit nu gebeurt via geautomatiseerde sensoren, directe gebruikersinvoer of gegevensleveranciers van derden - heeft een directe invloed op de nauwkeurigheid. 

Fouten tijdens het verzamelen, zoals onjuiste metingen of bevooroordeelde antwoorden op enquêtes, kunnen zich vermenigvuldigen gedurende de levenscyclus van de gegevens en leiden tot bevooroordeelde analyses en beslissingen.

Gegevensinvoer en integratieprocessen

Na de verzameling is de manier waarop gegevens in databases worden ingevoerd of uit verschillende bronnen worden geïntegreerd van grote invloed op de nauwkeurigheid en volledigheid. 

Handmatige gegevensinvoer is bijvoorbeeld gevoelig voor menselijke fouten, terwijl geautomatiseerde datapijplijnen dergelijke risico's kunnen beperken. 

Extra vereist de integratie van gegevens uit verschillende bronnen zorgvuldige mapping- en transformatieprocessen om consistentie en nauwkeurigheid te waarborgen.

Data Governance Frameworks

Een sterke strategie voor datagovernance is belangrijk voor het handhaven van de nauwkeurigheid en volledigheid van gegevens. Dit omvat het opstellen van duidelijk beleid voor datakwaliteitsnormen, eigenaarschap en stewardship. 

Door verantwoordelijkheden en procedures voor datamanagement te definiëren, kunnen organisaties een omgeving creëren die nauwkeurigheid en verantwoordelijkheid in de omgang met data bevordert.

Gegevensvalidatie en opschoningstechnieken

Het regelmatig toepassen van datavalidatie en opschoningstechnieken is essentieel voor het handhaven van datakwaliteit. Deze praktijken helpen bij het identificeren en herstellen van fouten, zoals dubbele records, ontbrekende waarden of anomalieën, waardoor de nauwkeurigheid en volledigheid van de dataset wordt gegarandeerd.

Technologie-infrastructuur

De onderliggende technologie-infrastructuur speelt een fundamentele rol bij de ondersteuning van gegevenskwaliteit. Systemen die real-time gegevensverwerking, geautomatiseerde foutdetectie en naadloze integratie tussen platforms mogelijk maken, kunnen de nauwkeurigheid en volledigheid van gegevens aanzienlijk verbeteren. 

In die zin zijn investeringen in moderne datamanagementtechnologieën van vitaal belang voor organisaties die hun datakwaliteit willen verbeteren.

Culturele houding ten opzichte van datakwaliteit

Tot slot heeft de cultuur van een organisatie een grote invloed op datakwaliteit. Het cultiveren van een cultuur waarin data centraal staan, waarin nauwkeurigheid en volledigheid van data gewaardeerd worden en prioriteit krijgen, stimuleert het naleven van kwaliteitsstandaarden en -processen. 

Bewustzijn van het personeel en training over het belang van datakwaliteit versterken deze waarden, wat leidt tot betere datamanagementpraktijken in de hele organisatie.

Inzicht in en aanpak van de factoren die de nauwkeurigheid en volledigheid van gegevens bepalen, zijn essentieel voor organisaties. 

Door zich te richten op deugdelijke verzamelmethoden, rigoureus gegevensbeheer, geavanceerde technologie en het bevorderen van een cultuur van gegevenskwaliteit, kunnen organisaties de weg uitstippelen naar betrouwbare gegevens van hoge kwaliteit.

lock

De nauwkeurigheid van gegevens begrijpen

De nauwkeurigheid van gegevens is een beslissende factor die de betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en effectiviteit van gegevensanalyses en besluitvormingsprocessen bepaalt. 

Een hoge nauwkeurigheid van gegevens is fundamenteel op verschillende gebieden, waaronder wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg, financiën, techniek en marketing.

Verschillende factoren kunnen de nauwkeurigheid van gegevens beïnvloeden, waaronder:

 1. Gegevensverzamelingsmethode
  De techniek die wordt gebruikt voor het verzamelen van gegevens kan de nauwkeurigheid ervan aanzienlijk beïnvloeden. Directe, goed ontworpen methoden leveren meestal nauwkeurigere gegevens op dan indirecte of gebrekkige benaderingen.
 2. Instrumentatie 
  De instrumenten en apparatuur die voor de meting worden gebruikt, hebben een directe invloed op de nauwkeurigheid van de gegevens. Precisie-instrumenten leveren meestal nauwkeurigere metingen op.
 3. Menselijke fouten 
  Fouten bij het invoeren, interpreteren of verwerken van gegevens kunnen de nauwkeurigheid van de gegevens verminderen. Opleiding, toezicht en automatisering kunnen deze fouten beperken.
 4. Verouderde of achterhaalde gegevens
  Informatie kan verouderd of achterhaald raken, waardoor deze minder nauwkeurig wordt voor het huidige gebruik. Regelmatige updates en validatie zijn nodig om de nauwkeurigheid van de gegevens te handhaven.

Strategieën voor het verbeteren van de nauwkeurigheid van gegevens

Het verbeteren van de nauwkeurigheid van gegevens omvat het implementeren van verschillende praktijken gedurende de gehele levenscyclus:

 • Kwaliteitspraktijken voor gegevensverzameling
  Het gebruiken en ontwerpen van duidelijke en nauwkeurige gegevensverzamelingsprocessen en het adequaat opleiden van personeel dat betrokken is bij gegevensverzameling.
 • Gegevensverificatie en -validatie 
  Routines implementeren om gegevens te controleren op inconsistenties, uitschieters of fouten en gegevens valideren aan de hand van bekende normen of benchmarks.
 • Data Cleansing
  Dit omvat het identificeren en corrigeren van fouten of inconsistenties in de gegevens om de kwaliteit ervan te waarborgen.
 • Gebruik van geavanceerde technologieën
  Het gebruik van software en algoritmen die ontworpen zijn om menselijke fouten en vooroordelen bij het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens te minimaliseren.
 • Regelmatige gegevenscontroles
  Het uitvoeren van periodieke controles en audits van gegevens om eventuele onnauwkeurigheden te identificeren en te corrigeren.
progress

Interactie tussen nauwkeurigheid en volledigheid

Nauwkeurigheid en volledigheid van gegevens zijn twee elementen die niet over het hoofd mogen worden gezien als het gaat om het bereiken van kwaliteit van informatie, het beïnvloeden van besluitvormingsprocessen, onderzoeksresultaten en operationele efficiëntie op verschillende gebieden. 

Beide elementen zorgen ervoor dat gegevens effectief de werkelijke omstandigheden weergeven die ze moeten weergeven. Hoewel ze verwant zijn en vaak door elkaar worden gebruikt, lossen ze verschillende aspecten op als het gaat om gegevenskwaliteit.

Terwijl nauwkeurigheid zich richt op hoe dicht de gegevens bij de werkelijke waarden liggen of de mate waarin de gegevens representatief zijn, gaat het bij volledigheid daarentegen om de vraag of alle vereiste gegevens aanwezig en beschikbaar zijn voor gebruik. Het beoordeelt de mate waarin de verwachte breedte en diepte van de informatie volledig vertegenwoordigd zijn in de dataset.

Een evenwicht vinden tussen nauwkeurigheid en volledigheid is van vitaal belang. Het doel is om een zo volledig mogelijke dataset te verzamelen zonder de nauwkeurigheid op te offeren. 

Hier volgen enkele strategieën:

 • Validatiecontroles
  Implementeer technieken voor gegevensvalidatie om de nauwkeurigheid te waarborgen en afwijkingen of fouten vroeg in het proces van gegevensinvoer op te sporen.
 • ComprehensiveData Collection Strategies
  Maak gebruik van methoden en technologieën die de gegevensverzamelingsprocessen verbeteren, waardoor volledigheid wordt gegarandeerd zonder dat de kwaliteit van de gegevens in het gedrang komt.
 • Regelmatige audits
  Verricht periodieke gegevensaudits om zowel de nauwkeurigheid als de volledigheid van datasets te beoordelen en gebieden te identificeren die voor verbetering vatbaar zijn.

Wat is het belang van volledigheid?

 • Comprehensive Analysis
  Completeness zorgt voor een holistische kijk en analyse, waardoor betere inzichten en een beter begrip van patronen, trends en correlaties mogelijk worden.
 • Vertrouwen in resultaten 
  Met volledige gegevens is er meer vertrouwen in de analyseresultaten, voorspellingen en daaropvolgende acties op basis van die gegevens.
 • Reglementaire naleving
  Voor veel industrieën is het bijhouden van volledige gegevens niet alleen nuttig, maar ook wettelijk verplicht om te voldoen aan reglementaire normen en audits.

Compleetheid is een aanvullend aspect van gegevensnauwkeurigheid, dat aangeeft dat alle noodzakelijke gegevensitems aanwezig zijn. 

Nauwkeurigheid zonder volledigheid kan leiden tot misleidende inzichten, omdat de gegevens misschien wel correct zijn, maar niet representatief voor het hele plaatje.

Waarom is consistentie van gegevens nodig bij gegevensnauwkeurigheid?

Dataconsistentie verwijst naar de zekerheid dat een dataset uniform blijft in verschillende opslagplaatsen of tijdens verschillende bewerkingen in de loop van de tijd. Dit betekent dat ongeacht waar of hoe de data wordt benaderd, deze uniformiteit in formaat, structuur en waarde moet behouden. 

Consistentie is vooral cruciaal op plaatsen waar gegevens over meerdere databases worden gerepliceerd of waar ze vaak worden bijgewerkt en gewijzigd.

In een gedistribueerd databasesysteem bijvoorbeeld, waar gegevens over verschillende servers worden gerepliceerd voor beschikbaarheid en redundantie, is het essentieel dat een update die op één server wordt uitgevoerd, correct wordt weergegeven op alle replicas. 

Zonder consistentie kunnen verschillende gebruikers verschillende waarden krijgen voor dezelfde query, wat leidt tot verwarring, foutieve gegevensanalyse en foute besluitvorming.

Enkele redenen waarom consistentie nodig is voor de nauwkeurigheid van gegevens

 1. Zorgt voor betrouwbaarheid
  Consistentie helpt ervoor te zorgen dat de gegevens op alle platforms en systemen betrouwbaar zijn. Als bijvoorbeeld de financiële gegevens in een banksysteem op verschillende knooppunten verschillende saldi laten zien, kan dat tot ernstige discrepanties leiden, wat het vertrouwen van de klant en de naleving van de regelgeving kan schaden.
 2. Besluitvorming verbetert
  Nauwkeurige gegevens zijn cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen. Consistentie zorgt ervoor dat de gegevens die gebruikt worden voor analyse en besluitvorming uniform zijn, wat weer garandeert dat beslissingen gebaseerd zijn op nauwkeurige en actuele informatie.
 3. Makkelijkt gegevensintegratie
  Omdat organisaties steeds meer verschillende softwareoplossingen en databases gebruiken, zorgen consistente gegevens voor een soepelere integratie en interoperabiliteit tussen verschillende systemen. Dit zorgt ervoor dat de inzichten die voortkomen uit geïntegreerde gegevensbronnen accuraat en betrouwbaar zijn.
 4. Verbetert de kwaliteit van gegevens
  Consistentie is een belangrijke factor in de algehele kwaliteit van gegevens. Gegevens van hoge kwaliteit moeten niet alleen nauwkeurig en volledig, maar ook consistent zijn. Dit is van vitaal belang in contexten zoals klantgegevensbeheer, waar inconsistenties kunnen leiden tot slechte klantervaringen.
 5. Ondersteunt naleving en controle
  Veel bedrijfstakken zijn onderworpen aan strenge wettelijke vereisten met betrekking tot gegevensbeheer. Consistente gegevens zorgen ervoor dat organisaties gemakkelijker en effectiever aan deze nalevingseisen kunnen voldoen. 
  Tijdens audits kunnen consistente gegevens het beoordelingsproces vereenvoudigen, doordat ze ervoor zorgen dat records in verschillende rapporten en logboeken overeenkomen.
 6. Boosts User Confidence
  Inconsistente gegevens kunnen het vertrouwen van gebruikers in de gegevensverwerkingsmogelijkheden van een organisatie ondermijnen. Als belanghebbenden kunnen vertrouwen op de consistentie van de gegevens, zullen ze eerder vertrouwen hebben in analyses, rapporten en beslissingen die van die gegevens zijn afgeleid.
  Dataconsistentie speelt een belangrijke rol bij het garanderen van de nauwkeurigheid van gegevens. Het gaat niet alleen om het handhaven van dezelfde waarden in databases of systemen; het gaat om het garanderen van de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

Wat zijn de rollen die precisie speelt in de nauwkeurigheid van gegevens?

Precisie verwijst naar de granulariteit of het detailniveau van de gegevens. Hoge precisie is nodig voor nauwkeurigheid in systemen die gedetailleerde analyses vereisen. 

Het verbeteren van de nauwkeurigheid omvat het gebruik van geavanceerde instrumenten voor gegevensverzameling, gedetailleerde procedures voor gegevensinvoer en analyses die fijnkorrelige gegevens kunnen verwerken.

Hieronder staan de belangrijkste rollen die precisie speelt bij het verbeteren van de nauwkeurigheid van gegevens:

 1. Verbetering van herhaalbaarheid
  Precisie gaat over de consistentie van datapunten. Hoge precisie houdt in dat herhaalde gegevensverzameling onder ongewijzigde omstandigheden vrijwel dezelfde resultaten oplevert. 
  Deze herhaalbaarheid is essentieel voor het valideren van experimenten, enquêtes of andere vormen van gegevensverzamelingsprocessen. Zonder precisie kunnen gegevens onbetrouwbaar zijn, omdat variaties in de gegevensverzameling onzekerheden kunnen introduceren die afbreuk doen aan de nauwkeurigheid.
 2. Verbetering van gegevenskwaliteit
  Een hoge precisie geeft aan dat de gegevensverzamelingsmethode goed gekalibreerd is en in de loop van de tijd consistent presteert. Deze consistentie is van vitaal belang voor het handhaven van de kwaliteit van de verzamelde gegevens, omdat het ervoor zorgt dat de informatie relevant en betrouwbaar blijft voor analyse. 
  Dientengevolge is het waarschijnlijker dat nauwkeurige gegevens van hoge kwaliteit accuraat zijn, waardoor beter geïnformeerde besluitvorming mogelijk is.
 3. Mogelijkheid tot fijn onderscheid
  Op veel gebieden, waaronder wetenschap, techniek en financiën, is het maken van fijn onderscheid tussen datasets van cruciaal belang. Precisie maakt de detectie mogelijk van subtiele verschillen of veranderingen die belangrijke implicaties kunnen hebben. 
 4. Basis voor statistische analyse en modellering
  Precisie vormt de basis voor strenge statistische analyse en de ontwikkeling van voorspellende modellen. Zeer nauwkeurige gegevens maken nauwkeurigere statistische conclusies mogelijk, omdat de variabiliteit in de gegevens wordt verminderd. 
  Deze vermindering in variabiliteit maakt het gemakkelijker om trends, patronen en correlaties te identificeren, wat leidt tot betrouwbaardere en nauwkeurigere analytische resultaten.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van gegevens

Betrouwbaarheid van gegevens verwijst naar de consistentie van gegevens in de loop van de tijd en bij verschillende metingen. Betrouwbare gegevens produceren dezelfde resultaten onder consistente omstandigheden, wat aangeeft dat de methoden, bronnen en processen voor het verzamelen van gegevens stabiel en goed gedefinieerd zijn. 

Betrouwbaarheid zorgt ervoor dat de gegevens betrouwbaar zijn, en dat elke beslissing of gevolgtrekking die op basis van deze gegevens wordt gemaakt, door anderen kan worden gerepliceerd en gevalideerd.

Waarom is betrouwbaarheid van gegevens belangrijk voor nauwkeurigheid van gegevens?

 1. Grondslag voor nauwkeurigheid
  Betrouwbare gegevens vormen de basis waarop nauwkeurigheid wordt beoordeeld. Zonder consistentie in gegevensverzameling en meting wordt het een uitdaging om te evalueren of gegevens accuraat zijn of niet. 
  Inconsistente gegevens, hoe dicht ze ook bij de werkelijke waarde op een bepaald moment in de tijd liggen, geven geen correcte weergave als ze niet consistent gereproduceerd kunnen worden.
 2. Verbetert de validiteit
  De betrouwbaarheid van gegevens draagt bij aan de validiteit van de gegevens. Betrouwbare gegevens, die consistent zijn, verbeteren de geldigheid van conclusies die op basis van de gegevens worden getrokken, omdat ze het idee ondersteunen dat de gegevens echt meten wat ze verondersteld worden te meten.
 3. Ondersteunt de besluitvorming
  Betrouwbare en nauwkeurige gegevens zijn van vitaal belang voor goed geïnformeerde besluitvorming. Op gebieden als geneeskunde, financiën en beleidsvorming kunnen beslissingen op basis van onbetrouwbare of onnauwkeurige gegevens aanzienlijke, soms desastreuze gevolgen hebben. 
  Betrouwbare gegevens zorgen ervoor dat genomen beslissingen gebaseerd zijn op consistente en nauwkeurige informatie, wat leidt tot betere resultaten.
 4. Makkelijkt foutopsporing
  Wanneer gegevens betrouwbaar zijn, duiden afwijkingen van verwachte patronen eerder op echte trends of problemen dan op inconsistenties in de gegevensverzameling of -verwerking. Dit maakt het gemakkelijker om fouten op te sporen en te corrigeren, waardoor de algehele nauwkeurigheid van de dataset wordt verbeterd.
 5. Ondersteunt repliceerbaarheid
  In onderzoek en wetenschappelijke studies is het vermogen om bevindingen te repliceren fundamenteel voor het bevorderen van kennis. 
  Betrouwbare gegevens zijn een voorwaarde voor repliceerbaarheid; zonder deze gegevens kunnen onderzoekers studies niet met vertrouwen valideren of voortbouwen op bestaande kennis, wat de wetenschappelijke vooruitgang belemmert.
  Zonder betrouwbaarheid komt de nauwkeurigheid van data in gevaar, omdat de consistentie die nodig is om data te valideren en te verifiëren als waar of juist, ontbreekt. 
  Samen zorgen betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van data ervoor dat data hun doel dienen, of het nu gaat om het sturen van strategische zakelijke beslissingen of het informeren van beleid.

11 manieren om de nauwkeurigheid van gegevens te meten

Het bepalen van de nauwkeurigheid van gegevens is cruciaal voor verschillende beroepen, van wetenschappelijk onderzoek tot bedrijfsanalyses. Nauwkeurige gegevens leiden tot geldige conclusies, effectieve strategieën en betrouwbare voorspellingen. Hier zijn verschillende belangrijke strategieën om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen of te bepalen:

 1. Bronverificatie
  Beoordeel de geloofwaardigheid van de gegevensbron. Gebruik gegevens van gerenommeerde bronnen die bekend staan om hun nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en relevantie voor uw huidige behoeften of analyse.
 2. Kruisverificatie
  Vergelijk gegevens uit meerdere bronnen om op consistentie te controleren. Verschillen tussen bronnen kunnen wijzen op onnauwkeurigheden. Gebruik triangulatie door verschillende methoden of gegevenstypen te gebruiken om dezelfde informatie te verifiëren.
 3. Foutcontrole
  Verricht foutcontroleprocedures, zoals gegevensvalidatieregels, om ervoor te zorgen dat gegevens aan bepaalde criteria voldoen. Softwaretools of methoden voor het opschonen van gegevens kunnen ook worden gebruikt om anomalieën, uitschieters of onjuiste gegevensinvoer te identificeren en te corrigeren.
 4. Statistische steekproeven
  Statistische steekproeven gebruiken om de nauwkeurigheid van gegevens te beoordelen als het onpraktisch is om de hele dataset te bekijken. Zorg ervoor dat de steekproef representatief is voor de gehele dataset voor een nauwkeurige extrapolatie.
 5. Gegevenscontrole
  Verricht periodieke gegevenscontroles om de nauwkeurigheid en kwaliteit van de gegevens te evalueren. Dit kan inhouden dat u de methoden voor gegevensverzameling, invoerprocessen en mechanismen voor gegevensopslag controleert.
 6. Begrijp het gegevensverzamelingsproces
  Begrijp goed hoe de gegevens zijn verzameld. Factoren zoals de methode van gegevensverzameling, de timing en de betrokken personen kunnen de nauwkeurigheid beïnvloeden. Zoek naar mogelijke vertekeningen in de gegevensverzameling en onderneem stappen om de invloed ervan te beperken.
 7. Gebruik metagegevens
  Bekijk de metagegevens (gegevens over de gegevens), waaronder informatie over de herkomst van de gegevens, de datum waarop ze zijn gemaakt, de auteur en wijzigingen in de loop der tijd. Dit kan inzicht geven in de betrouwbaarheid en mogelijke beperkingen van de gegevens.
 8. Inschakelen deskundigen
  Wanneer nodig raadpleegt u deskundigen op het gebied van onderwerp om de nauwkeurigheid van de gegevens te valideren. Hun expertise kan inzichten opleveren die niet direct duidelijk zijn door alleen gegevensanalyse.
 9. Maatregelen voor kwaliteitscontrole implementeren
  Ontwikkel en houd u aan strikte procedures voor kwaliteitscontrole tijdens de gehele levenscyclus van gegevens - van verzameling tot analyse. Dit vermindert de kans op fouten en verbetert de nauwkeurigheid van de gegevens.
 10. Feedback Loops
  Stel mechanismen in voor feedback over de kwaliteit en nauwkeurigheid van gegevens. Continue verbetering op basis van feedback kan helpen bij het identificeren van onnauwkeurigheden en het verfijnen van processen voor gegevensverzameling en -analyse.
 11. Technologische hulpmiddelen gebruiken
  Maak gebruik van geavanceerde hulpmiddelen voor gegevensanalyse en -validatie. Algoritmen voor machinaal leren kunnen bijvoorbeeld worden getraind om gegevens te identificeren die afwijken van verwachte patronen, waardoor potentiële onnauwkeurigheden worden benadrukt.

Met deze strategieën kunnen organisaties de nauwkeurigheid van hun gegevens aanzienlijk verbeteren. Nauwkeurige gegevens vormen de basis voor betrouwbare analyses, geïnformeerde besluitvorming en robuuste voorspellingen, waardoor de inspanning om de nauwkeurigheid van gegevens te garanderen de moeite waard is.

Tot slot is de zoektocht naar datanauwkeurigheid zowel een kritieke uitdaging als een opmerkelijke kans voor organisaties die het volledige potentieel van hun data willen benutten. 

De uitgebreide routekaart die in dit artikel wordt beschreven, benadrukt het belang van het bereiken van datanauwkeurigheid, waarbij de veelzijdige aard van datatypes, de determinanten van datakwaliteit en de verweven relatie tussen nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie worden benadrukt. 

Vragen over nauwkeurigheid van gegevens 

Wat garandeert de nauwkeurigheid van gegevens?

Er zijn verschillende factoren die de nauwkeurigheid van data bepalen, zoals datavalidatie, dataverificatie en het betrekken van data uit betrouwbare databronnen. 

Waarom is de nauwkeurigheid van gegevens belangrijk?

Nauwkeurigheid van gegevens helpt bij het nemen van geïnformeerde beslissingen, efficiëntie en productiviteit. Het helpt ook bij het opbouwen van vertrouwen en geloofwaardigheid.

Wat is datakwaliteit en -nauwkeurigheid?

Gegevenskwaliteit verwijst naar het algehele nut van een dataset als functie van het vermogen om gemakkelijk verwerkt en gebruikt te worden door eindgebruikers, terwijl gegevensnauwkeurigheid verwijst naar de mate waarin gegevens een correcte weergave zijn van de werkelijke situatie die ze geacht worden weer te geven.

Jagoda Myśliwiec

Maak kennis met Jagoda, zij kwam in januari 2023 bij Infobel PRO en houdt toezicht op alle aspecten van digitale marketing voor het bedrijf. De afgelopen vier jaar heeft ze veel gewerkt aan het promoten en ontwikkelen van digitale marketingstrategieën voor zowel wereldwijde als lokale Amerikaanse bedrijven. Jagoda studeerde in 2017 af met een diploma in milieutechniek in Warschau en gebruikt haar analytische vaardigheden, creativiteit en ervaring om innovatieve marketingstrategieën en digitale benaderingen te implementeren.

Reacties